tata色々な備忘録

データ解析、画像解析、化学分析などなど

git

gitデビュー

下記サイトを参考 http://d.hatena.ne.jp/killingout_n-bita/20130324/1364126261 http://d.hatena.ne.jp/snaka72/20100602/1275496817 http://d.hatena.ne.jp/shim0mura/20111212/1323660740 1.基本 #フォルダの初期化 git init #フォルダ内のファイルを監…